PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Jan 17     
1 การจัดการทางธุรกิจและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / จันทิมา จันทร์เที่ยง
2 การดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา / ฐิติกา เสนาจิตต์
3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนศิลปะ (สอนปั้น) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา Clay Works สาขาหาดใหญ่ / วราภรณ์ ชีวาพัฒนานุวงศ์
4 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กัณฐิมาภรณ์ บุญประกอบ
5 การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคร้านขายยาโดยใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ณพภมน สุวรรณคีรี
6 การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุดารัตน์ อมรเจริญทรัพย์
7 การปรับตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / รัตติญา ผุดมาก
8 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิราภา นาคทองแก้ว
9 การพัฒนาการยอมรับการทำธุรกิรกรรมทางการเงินออนไลน์ กรณีศึกษาลูกค้ากลุ่ม SMEs ที่ประกอบธุรกิจในภาคใต้ที่ใช้บริการ K-Cash Connect Plus ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย / พีรพัทร เมืองใหม่
10 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล
11 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด / อรสิริ แซ่ว่อง
12 การศึกษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / ธวัชชัย สาสุธรรม
13 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ในตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง / วันวิสาข์ ตรังคประสิทธิ์
14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สรวรรณ แพเพชรทอง
15 การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกับความจงรักภักดีของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / มัสลิน เดชอรัญ
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัท 50 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วรรณิภา รับไทร
17 การศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าภาคเอกชนเพื่อสร้างความภักดีต่อการเลือกใช้บริการของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ / จิตติกาญจน์ เพ็ชรวงษ์
18 การศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัย : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี / ขวัญชนก ทองปาน
19 การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จังหวัดสตูล / เมธิชา เสถียรจิตร
20 การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อการใช้มาตรการเชิงโครงสร้างในการลดผลกระทบอุทกภัยเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กฤษณ์ สุขยฤกษ์
21 กุลธิดา ไพโรจน์
22 ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ฤทธิไกร แง้เจริญกุล
23 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนต่อการปฏิรูปงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสตูล / ปีทอง แก้วละเอียด
24 ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / ณัฐพัทร นุ้ยคดี
25 ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานในอุตสาหกรรมขุดเจาะสำรวจน้ำมันปิโตเลียมและแก๊สในจังหวัดสงขลา / วรุตม์ ฝาสีน
26 ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง / ชยกร พูลฉิม
27 ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจไทย : กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง / นพรัตน์ ทองเต็มดวง
28 ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะประเด็นการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสงขลา / วรณัน พชระวาจา
29 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีประสิทธิผลการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / กนกวรรณ ศรีวิรัตน์
30 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันธ์ต่อองค์กร : กรณีศึกษา พนักงานประจำและพนักงานจัดจ้างภายนอก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา / สุชาดา หมันล๊ะ
31 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสึ่ยงและความตั้งใจซื้อที่พักในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จากระบบออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย / บัวหลวง วิรัชเจริญวงส์
32 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการของห้องเช่าประเภทพาร์ทเม้นท์กับพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ประวิทย์ บุญสุวรรณ
33 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปัทมา สันเส็น
34 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญญาจ้างรายเดือน บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด / นนท์ธิญา โกรวารี
35 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 / ดวิษา สังคหะ
36 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผลการเรียนรู้เป็นทีมบุคลากรทางด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุชยา ชูแสง
37 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มดัชนี SET 100 / จิรภรณ์ อนุวัฒนวงศ์
38 ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กัลยา ทองทรัพย์
39 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ / จักรินทร์ พรหมสุทธิ์
40 คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุวิภาค เรืองกูล
41 คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษสังกัดมณฑลทหารบกที่ 42 ตามทัศนะของข้าราชการทหารชั้นประทวน / พจวรรณ จิตรตรง
42 จิตสาธารณะของคณะกรรมการบริหารชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ไพลิน สังวรณ์
43 จิตสาธารณะของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัดสตูล / ฮัซมาน นุ้ยเด็น
44 ฉันควรจะอยู่ หรือ ฉันควรจะไป? : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธธรรมองค์การความผูกพันต่อองค์การและความคิดที่จะย้ายงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา / อรอุมา สวนจันทร์
45 ชนิดสินค้าไส้กรอกเกรดเอที่ลูกค้าต้องการซื้อผ่าน ร้านเบทาโกช็อปในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / เกวลิน จรูญศักดิ์
46 ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานและคุณภาพการตรวจสอบภายใน : มุมมองของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ปาริชาต จันทสุรัส
47 ธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนนางลาดเขตเทศบาลเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุง และบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านตีนท่า ตำบาลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง / ทินกร วัฒนเสน
48 ปัจจัยคุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง / สุกัญญา ศรสงวนสกุล
49 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในจังหวัดพังงา / ปาริชาต แซ่ลิ่ม
50 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมตราสารทุน ที่ธนาคารออมสินเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน / ธันยนันท์ ศรีพัฒนพิบูล
51 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี / รุ่งนภา อนุโสภณ
52 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจย่อยนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / นัฐกานต์ ช่วยแดง
53 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากรในศาลจังหวัดปัตตานี ศาลจังหวัดยะลา และศาลจังหวัดนราธิวาส / วิมลมาศ พงษ์ทรัพย์
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ำยางสดของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขายยางให้พ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้านใน ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / สุณัฐฐา เส็นยีหีม
55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน้ำยางสดให้แก่สหกรณ์ : กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ศศิประภา อุคคอิชยา
56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว) ของผู้ทำบัญชีธุรกิจ SMEs ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี / อรสา มะดง
57 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล / ศุภัศร์มา ยี่สุ่นศรี
58 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / มารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
59 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สุดาวรรณ ฤทธิเนียม
60 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / สุพิศ นนทะสร
61 ปัจจัยส่งเสริมการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนคติของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีศึกษา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี / อดิศักดิ์ หนูทอง
62 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุทิศา นนทพันธ์
63 ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการขนส่งของการส่งออกน้ำยางข้นไปประเทศมาเลเซีย โดยรถ Torry-Tanker / หรรษมน เพ็งหมาน
64 ผลกระทบของการฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมการทำงานต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 / สุกัญญา เพชรสุริยา
65 ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / วรัญญา หนูเพชร
66 ผลกระทบของคุณภาพระบบและข้อมูลสารสนเทศต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / มทิรา อุนยโกวิท
67 ผู้นำแบบไหนที่ลูกน้องรัก : การศึกษาผลกระทบอิทธิพลของลักษณะผู้นำระดับกลางที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน / ศศิธร แก้วพรหม
68 ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทย : กรณีศึกษา โครงการ เคเอสเอ็มอีแคร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / สิรินันท์ แซ่โล้
69 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความทุ่มเทในงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา / นครียา อาลีดีมัน
70 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานเทศบาลภาคใต้ตอนบน / ชุติมา มณีโชติ
71 โมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / คคนางค์ มาคีรี
72 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่ององค์การของครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา / พัฑฒิดา วรรณชิต
73 ระดับการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา / รุ่งฤดี ฤทธิวิกรม
74 ระดับของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จันทร์จิรา จีนนา
75 สภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 / สุภาวดี เสาร์ทองจันทร์
76 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งสตูดิโอของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ณญาดา ชัยวิวัฒน์พงศ์
77 สาเหตุการตกออกของนักศึกษา กรณีศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ดรุณวรรณ อรัญดร
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.