PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Dec 16     
1 Governance and capacity building of handling the flood issues in Bojonegoro Municipality, Indonesia / Mochamad Chazienul Ulum
2 กระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลา / จิราภรณ์ แซ่หลี
3 กระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลนครหาดใหญ่ / วราศิณี สุนทร
4 กระบวนการสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลา / ปัญจศิลป์ เสนีย์
5 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลา / กุลยาธร ขวัญเพ็ชร
6 การดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาภายใต้กรอบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ(ก.พ.ร.) / ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ
7 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา / สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
8 การประเมินความเป็นธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสงขลา / จงรักษ์ สุวัฒโน
9 การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง / อติรส หยงสตาร์
10 การประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล : ศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการน้ำกิน-น้ำใช้ ปี 2535-2537 / ประเจียด อักษรธรรมกุล
11 การประเมินศักยภาพของผู้บริหารกิจการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา / ธีติมา สมาธิ
12 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติตามการพัฒนาระบบราชการ : กรณีศึกษา เฉพาะหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดสงขลา / สมชาติ ฤทธิ์คำรพ
13 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรนด์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล / กิตติมา เหมจินดา
14 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา / ภาณุมาศ ทองชะนะ
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา / ดุสิดา แก้วสมบูรณ์
16 การยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษา การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน / กัฑณา ลิ่มชวลิต
17 การยอมรับบทบาทของปลัดอำเภอหญิง : ศึกษากรณี จังหวัดชายแดนภาคใต้ / เพลินพิศ จันทร์สุริยา
18 การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับแนวคิดมาคิอาเวลลี / ธนา มณีพฤกษ์
19 การศึกษารูปแบบการบริหารโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย / ดวงพร เพชรมาก
20 การอาสาสมัครอย่างยั่งยืน : อาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาอำเภอ จังหวัดสงขลา / อุทัยวรรณ พิศาลสินธุ์
21 ขวัญของข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษากองบัญชาการ มลฑลทหารบกที่ 42 / อนันต์ ฤทธิยา
22 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนอำเภอในจังหวัดสงขลา / วิภาพร ราชฤทธิ์
23 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานองค์การของสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมใน 6 แขวงยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / แก้วอุทร ลุนแสงจันทร์
24 ความต้องการของประชาชนต่อคุณลักษณะของผุ้นำท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา / นพวัลภ์ คงคาลิหมีน
25 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาชุมชนตามการรับรู้ของคนในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สรวรรณ เรืองเรนทร์
26 ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเวียงจันทร์ ทองสวรรค์ ปัญญาวิจิตร
27 ความพร้อมของหน่วยงานและทัศนคติของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / ปทุมพร พิบูลย์ผล
28 ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น : กรณึศึกษาความร่วมมือขององค์กรราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการฟื้นฟูคลองพะวง จังหวัดสงขลา / เฉลิมพร วรพันธกิจ
29 ความไว้วางใจของประชาชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ / ชวพัฒน์ กังวานธำรง
30 ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองปัตตานี / ดนุวัศ สุวรรณวงศ์
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสถานการณ์กับระดับการใช้ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ของบาลานซ์สกอร์การ์ด (BSC) และผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่วเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นพฎล สิทธิพงษ์
32 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทย / เทียบ ชูเรือง
33 ความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ : วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุตามกลุ่มประสบการณ์การทำงาน / จินดาวรรณ รามทอง
34 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา : การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล / ธนพร ศิริชัย
35 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรม : การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี
36 โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทบาทและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลา / มณฑิชา บุญญโส
37 ธุรกิจมืด : การพนันฟุตบอลในหาดใหญ่ / วุฒินันท์ หวานนวล
38 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในองค์การภาครัฐกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ / ฉัตริน สุธาประดิษฐ์
39 แนวทางการใช้มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ / อันธิฌา มุสิกชาติ
40 แนวทางการพัฒนากระบวนการทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปัตตานี / อันธิกา แก้วยะรัตน์
41 แนวทางการพัฒนาและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมต่อการบริหารและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตะรุเตา / วิทวัส ขุนหนู
42 บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติจริงและที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา / ธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
43 บทบาทของประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / มัสลิน รัตนภูมิ
44 บทบาทของมัสยิดในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมือง : กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส / มารุยูกี รานิง
45 บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี / เจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
46 บทบาทที่เป็นจริงตามการรับรู้และบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / อรรถวิทย์ แซ่หยุ่น
47 บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช / อุมาพร กาญจนคลอด
48 ปัจจัยด้านนโยบาย สมรรถนะองค์การ และภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา / วรรณา หวันมาแซะ
49 ปัจจัยที่เชิงเหตุและผลของความสำเร็จของกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การส่วนกลางและองค์การส่วนภูมิภาค / พสุวดี พลพิชัย
50 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การถาครัฐกับองค์การเอกชน / วัจนารัตน์ กระจาย
51 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะอพยพออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดปัตตานี / อรทัย แก้วไทรอินทร์
52 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP)ในจังหวัดสงขลา / วราภรณ์ ศรีบุญ
53 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสงขลา / กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา / ชื่นจิตร วาณิชย์สุวรรณ
55 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา / สุวิมล แซ่ก่อง
56 ปัจจัยบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา / สลิลภร เชิงพัฒนะ
57 ปัญหาและความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน : กรณีศึกษา เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล / วิชศักดิ์ แซ่เตียว
58 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยะลา / พิชญา ชูเพชร
59 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ธนิตา อนุจันทร์
60 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยะลา / อาริยา สิทธิวรรณวงศ์
61 ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธร จังหวัดยะลา / สุนทรีพรรณ กำปั่นทอง
62 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลาภายใต้การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา / พจนา คงมา
63 รูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเกิดเมืองนานาชาติภูเก็ต / ศักดา ขจรบุญ
64 รูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางอาหารของภาคครัวเรือนในคาบสมุทรสทิงพระ / ตฤณ พรมอินทร์
65 สถาบันศาสนากับกระบวนการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน : กรณีศึกษาพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา / ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์
66 สภาพปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารงานของขนส่งจังหวัด / จำลอง คงเดชา
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.