PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Nov 16     
1 กลยุทธ์การเลือกใช้การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางการตลาดในเขตอำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุมาภรณ์ อนุราช
2 การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนด่านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล / ฮาริด เวชสิทธิ์
3 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อัมรินทร์ โรจนภัทรานนท์
4 การปรับตัวในการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส / มูนีเร๊าะ เจะแต
5 การระบุคุณลักษณะในระบบการบริหารคนเก่ง : กรณีศึกษา บริษัท คาร์เร็กซ์ เบอร์ฮาด / อัจฉราภรณ์ ทองศรีนุ่น
6 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการต่อคลินิกเสริมความงามพฤกษาคอสเมต / อรพัชร์ อังคสุวรรณ
7 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / นุชนาถ กาญจนนันทวงศ์
8 การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / หทัยรัตน์ เทพภักดี
9 ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) / สุพรรณิกา ลาโสม
10 ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสงขลา / จิตกาญจนา ชาญศิลป์
11 ความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ : กรณึศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อาซัน ดงนะเด็ง
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงานและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET 100 / กันทรา จรัสพรไพศาล
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อเครื่องมือช่างออนไลน์กับทัศนคติต่อการซื้อเครื่องมือช่างออนไลน์ / ศุภณัฐ สีตะสิทธิ์
14 ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพทัศนคติต่อการศัลยกรรม และความตั้งใจทำศัลยกรรม ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / ภูธร หนูเพชร
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพและทัศนคติต่อการเสริมความงามของผู้หญิงสูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / มศัลธยา สายศรีโกศล
16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสายการบินต่อการรับรู้ความเสี่ยงการใช้บริการของผู้บริโภค / ทัศน์พล แสงสี
17 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อจักรยานในอำเภอหาดใหญ่ / ภัทรชัย หวังลดาภิรมย์
18 คุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช : ปัจจัยที่มีผลและแนวทางการพัฒนา / ธานีรัตน์ ผ่องแผ้ว
19 คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง / ธัญพร สิริสงวนศักดิ์
20 นาเหรงโมเดล : ความสำเร็จในการรับมือภัยพิบัติ / พุธวิมล คชรัตน์
21 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นกับแนวทางป้องกันยาเสพติด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา / อัญญารัตน์ สุวรรณโณ
22 แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล / กรุณา รัตอาภา
23 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการตรวจสุขภาพกลุ่มลูกค้าทั่วไป กรณีศึกษา : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ / กนกวรรณ ชูทอง
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา / อาแซ ยะเยริ
25 ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบและการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นพวรรณ คงสัญ
26 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด สาขาหาดใหญ่ / สุภาภรณ์ บำรุงวงษ์
27 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกลางคืนระดับกลางในเขตเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / มนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย
28 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการในนโยบายของรัฐ"กรณีศึกษา โครงการรับจำนำกุ้งขาวปี 2551 เขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา" / ณรงค์ โภชนกิจ
29 ผลกระทบของการวัดผลการดำเนินงานโดยวิธีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและวิธีอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม SET50 / ประภัสสร กาพย์เกิด
30 ผลกระทบของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร / กนกวรรณ แซ่อิ้ว
31 ผลจากการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาบังคับใช้ : กรณีศึกษาประชาชนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / จุฑาเกียรติ โปซิว
32 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากร้านค้าส่งของผู้ค้าปลีก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาร้านค้าสินค้าเกษตร เอ็ม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ผลสุข บริรักษ์สันติกุล
33 พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / วัลภา ประกายอนุรัตน์
34 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนต์หาดใหญ่ ซีน๊เพล็กซ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา / ธฤษวรรณ ทวีรัตน์
35 โมเดลสมการโครงสร้างสุขภาพองค์การของส่วนบริหารจัดการประมงทะเลสังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง / กรรณิการ์ สุวรรณยุหะ
36 แรงกดดันการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นพดล ชูเศษ
37 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / พีรศุษม์ วัฒนพงศ์พิทักษ์
38 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล : ตัวแบบสมการโครงสร้างและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม / หมัดเฟาซี รูบามา
39 องค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่คาดหวังปละการประเมินความต้องการจำเป็นในเขตคาบสุมทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา / ใหม่ บัวบาล
40 องค์ประกอบแรงจูงใจในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภควัยทำงานอำเภอเมืองสงขลา / สายช่อ อังศุพานิช
41 อิทธิพลการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษา บริษัท อาร์วันอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด / ชวลิต แก้วสุขศรี
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.