PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • May 16     
1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์การของสถานประกอบการโรงแรมขนาดย่อมและขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา / ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์
2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช / ศิรินันท์ พันธรักษ์
3 กลยุทธ์เพื่อกำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยงชายแดนอย่างยั่งยืนในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ศิริพงษ์ ประสมกิจ
4 การจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ / พิฑูรย์ ทองฉิม
5 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง / รัฐกานต์ สามสี
6 การจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน / กรรณิการ์ งามทองประกาย
7 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา ศูนย์กลางเศรษฐนก เทศบาลนครยะลา / ห้าวหาญ ทวีเส้ง
8 การพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / กนกวรรณ กาญจนธานี
9 การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าที่ระลึกจังหวัดสตูล / ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ
10 การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงของนักท่องเที่ยวชาวไทย / ปัทมา แก้วพูล
11 ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านนอก จังหวัดสงขลา / รุจิเรข แซ่หลี
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ / อลิษา สุกศรี
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการมอบหมายงาน การใช้ระบบการวัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของสาขา : กรณีศึกษา กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1 ของ ธนาคาร เอบีซี / อุษณีย์ สุวรรณภักดี
14 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดสงขลา / พรณพรรษ หนูดี
15 แนงทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการของสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์โดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา / นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์
16 แนวทางการกำหนดมาตรฐานสถานที่จัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้ตอนล่าง / จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ
17 แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษสำหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ / จุฑาพร บุญยัง
18 แนวทางการจัดการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ของอำเภอหาดใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุธิรา ปานแก้ว
19 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช / ปวีณา กายพันธ์
20 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเพื่อการจูงใจพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / นิศาชล สกุลชาญณรงค์
21 แนวทางการพัฒนาส่วนประกอบการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สวนีย์ จินดาวงศ์
22 ผลกระทบของการรับรู้ลักษณะภูมิทัศน์บริการของร้านอาหารทะเลในพื้นที่แหลมโพธิ์ที่มีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย / อริสรา ระพิทย์พันธ์
23 ผลจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่พักบูติกโฮเต็ลต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของชุมชน : กรณีศึกษา บูติกโฮเต็ลในจังหวัดสงขลา / ภัทร์ธมนต์ คงแจ่ม
24 รูปแบบการบริการต้นแบบของสถานที่จัดงานในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา : ศูนย์ประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ศิริภัสสร ชูช่วย
25 รูปแบบการสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / จารุวรรณ ธนะกิจ
26 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเมืองเก่าสงขลา / สวรรษ์พร อุดมรัตน์
27 รูปแบบสถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับการเป็นเมืองแห่งไมซ์ ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปาจรีย์ ชัยชุมพล
28 สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสปาเพื่อรองรับ AEC : กรณีศึกษา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ / มาฆฤกษ์ ชูช่วย
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.