PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Apr 16     
1 การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต / รอกีเยาะ ยายอ
2 การจัดการกำไรก่อนและหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ละมัย เภรีก้องเกียรติ
3 การจัดทำและการควบคุมแผนการตลาดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท เซาร์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด / สุเทพ ไชยธานี
4 การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / ธนพล ชูทอง
5 การตลาดทางตรงที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของลูกค้าบริษัท เคพี สมาร์ทเทค จำกัด / ธนภัทร บัญชาวุฒิ
6 การเปิดเผยข้อมูล Triple Bottom Line ในประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบของบริษัทในอุตสาหกรรมการเงิน และอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร / สิทธิรักษ์ เพชรหิน
7 การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดระนอง / สุนิสา โมสิโก
8 การพยากรณ์ปริมาณปาล์มของสหกรณ์ชาวสวนปาล์มจังหวัดพัทลุงโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ / ปาลิตา สัจจะบุตร
9 การยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทานของผู้บริโภคในเขตเทศบาล / ราชาวดี วงศ์ศรีชัย
10 การรับรู้ความเสี่ยงการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายปลีกธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ภัทรา อักษรกาญจน์
11 การรับรู้คุณภาพเครือข่าย AIS 3G 2100 ของกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / ภูดิส พรหมรักษา
12 การวิเคราะห์โครงการการปลูกยางพาราสวนขนาดเล็กของเกษตรกรในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / ปรียา รัพยูร
13 การศึกษาต้นทุนการผลิตลูกสุกร : กรณีศึกษา บริษัท หาดใหญ่ฟาร์ม จำกัด / ทองทศ กษิดิ์เดชพงศ์
14 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ / ชาตรี จารุเดชานนท์
15 การศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมออนไลน์ / ศิรส ใช้ฮวดเจริญ
16 เกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเจนเนอร์เรชั่นวายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / ปิยลักษณ์ สวัสดิวงศ์
17 ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในรายงานบัญชีรายรับ รายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล : กรณีศึกษาของจังหวัดสงขลา / พะเยีย เจริญเนตรกุล
18 ความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ : กรณีศึกษา สกรีนเมต คลินิก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โศธิดา แก้วมุณีรัตน์
19 ความคิดเห็นที่มีผลต่อการรับรู้ของแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) : กรณีศึกษา พนักงานบริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน) / กิตติยา ฟองเจริญ
20 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสงขลา / วีระวรรณ ศิริพงษ์
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคใต้ / เพียงฤทัย คงดำ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในตามแนวคิดของ Committee of Sponsoring Organizations (COSO) กับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลในจังหวัดสงขลา / ชีวรัตน์ สระแพ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความจรงรักภักดีของผู้บริโภค : กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) / สรัลชนา พรหมราช
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับความผูกพันในงานของพนักงานโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุธาสินี สิทธิรักษ์
25 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ลักขณา ดำชู
26 ความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดและกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำหนักของผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร
27 คุณค่าที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์มือสองจากเต็นท์รถ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ชญานิษฐ์ ขุนทอง
28 คุณลักษณะของผู้จัดทำบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร / ศักดิ์ สุวรรณนภา
29 คุณลักษณะของผู้ทำบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา / ชนิกานต์ หลีเส็น
30 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าในจังหวัดสงขลา / นทีธร พันธ์ทวี
31 ชนิดและปริมาณของขยะรีไซเคิลที่ลูกค้านำมาจำหน่ายให้กับร้าน ศ.รุ่งเรือง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จักรกฤษ ชวลิตสิทธิกุล
32 ต้นทุนร่วมขิงผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษา บริษัท ACC จำกัด / กรองกาญจน์ ปานเขียว
33 ทัศนคติของบุคลากรสายสนุบสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมภาคใต้ : กรณีศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ / สิริอร ตระกูลเมฆี
34 ทัศนคติต่อความสนใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นภัทร มูลศาสตร์
35 ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบในรูปสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สาริษฐ์ โพธิ์ศรี
36 ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของผู้บริโภค จังหวัดสงขลา / จีรภา จารุศิวัฒม์
37 แนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / ธันย์ชนก เกียรติศักดิ์โสภณ
38 บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะตามสายงานและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการการร้านขายยาในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กุลริสา สุวรรณโณ
39 ปัจจัยด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต2 / ประมวลจิตต์ ร่วมบัว
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์บัตรสินเชื่อเกษตรกรในกลุ่มลูกค้าเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา / ธัญญพัทธ์ กำเนิดกุลพิพัฒน์
41 ปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายในในทัศนคติของผู้รับการตรวจ : กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด / เอมอร เลื่อนราม
42 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถของนักบัญชีภาครัฐด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของ สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา ภาคใต้ / เนตรดาว แซ่หล่าย
43 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทุจริตทางวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / เรวดี ลีลารุจิเจริญ
44 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / เมสิณีย์ อรัญญพงษ์ไพศาล
45 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จิรศักดิ์ ชูเลขา
46 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ : กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในจังหวัดสงขลา / รุ่งฤดี อินทร์ปาน
47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสงขลา / ปรัศนี กายพันธ์
48 ปัจจัยในการเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Net ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปนัสยา คณะทอง
49 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) / เบญจวรรณ พร้อมมูล
50 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชนของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยทำงานในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ชนาพร ไชยภาณุรักษ์
51 เปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีอินโดนีเซียกับมาตรฐานการบัญชีไทย ของ PT.SriTrangLingga Indonesia และบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / สุวรรณา สกุลญานนท์วิทยา
52 ผลกระทบเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีต่อความผูกพันในองค์กร : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรภาค 12 / สาธร สละจิต
53 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ กรณีศึกษา : บจก.แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส หาดใหญ่ / ปนิดา ยุระพันธุ์
54 มาตรฐานโรงแรม : องค์ประกอบที่สำคัญและสร้างความพอใจให้นักท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สรารัตน์ ผดุงสุนทร
55 ระบบต้นทุนของธุรกิจบริการทำความสะอาด : กรณีศึกษา บริษัท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จำกัด / ใหม่ มหัทธโนบล
56 ศักยภาพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี และความพึงพอใจชองลูกค้า : กรณีศึกษาผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคใต้ / อ้อยทิพย์ จีระโร
57 ศึกษาการยอมรับการยื่นแบบรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทิร์เน็ตในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง / วิลัย รัพยูร
58 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำเสาวรสของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ประภาพร พรหมเขียว
59 สิ่งกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมีดกรีดยางของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / วีระ ลีลาสวัสดิ์สุข
60 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ชายใน อ.หาดใหญ่ / ณิชาภา รัตนกาญจน์
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.