PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Mar 16     
1 การกำหนดรูปแบบของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) / ศุภมาส ศรีแก้วทอง
2 การจัดการระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา ร้าน ช.การยาง / นฤมล จังศิริวัฒนา
3 การดำเนินงานของโรงสีข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2555/2556 ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / เกนกนก สุทธิโมกข์
4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับระดับผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตยางแท่ง / ศิตา วงษ์สุเพ็ง
5 การเปิดเผยข้อมูลปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สุรีรัตน์ แซ่ฟู
6 การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล / ภัทราวดี ทองมาลา
7 การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพอส / ยิ่งลักษณ์ แดงน้อย
8 การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พัชราภรณ์ ชดช้อย
9 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ / ศาธิยา จินดากุล
10 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนธุรกิจหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย (ม.อ.ส่วนขยาย) ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / เอกลักษณ์ ไชยถาวร
11 การศึกษาเปรียบเทียบการตระหนักรู้และความสนใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / สิริพร ลาภพาณิชยกุล
12 ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / รุ่งฟ้า พรหมบุตร
13 ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทกับมูลค่าของกิจการ : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วรพงศ์ แก้วดำ
14 ความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง / เสาวนีย์ เหตุทอง
15 ความแตกต่างของพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / มยุรี เพ็ชรพัฒน์
16 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานภาครัฐในเขตภาคใต้ / นิชาภา ชำนิธุระการ
17 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล / โชติมา ตันติ์ศรีสกุล
18 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศ คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทย / ศศิทร ราชพิบูลย์
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูล Triple Bottom Line บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / อรทัย ชำนาญกิจ
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรกับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย / ดวงฤดี ชีวานุกูล
21 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ การควบคุมภายใน และประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ของภาคใต้ตอนล่าง / ธิดาพัฒน์ ซุ่นโซ่
22 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อน้ำอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) / วลัยพร ยันตรกิจ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับกระบวนการจัดการความรู้ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ธณิดา นวลใยเดช
24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช / จิรารัตน์ วัฒนธีรประสงค์
25 คุณภาพการให้บริการของกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิภาพร ติ่นกะชาติ
26 คุณลักษณะของผู้บริโภคที่มีผลต่อเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสตรีผ่านระบบออนไลน์ / อรพรรณ หวังผล
27 คุณลักษณะของผู้สอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีและความสำเร็จในงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศ / นริษา ทองมณี
28 ช่องทางการจัดจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งในสาธารณรัฐอินเดีย / พิชญา ทองคำ
29 บุคลิกภาพที่ส่งผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / หทัยขวัญ จันทอง
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา / กนกอร สืบสิน
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / นฤมล สิทธิเดช
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของผู้สอนวิชาบัญชีในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / นงคราญ ช่างสาน
33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา / ฟาติมา กาโบะ
34 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดพัทลุง / อัคคกิตติ์ เส้งมะหันต์
35 ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / วิริญญา หลงสวาท
36 ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส / พบสกานต์ บุญสุข
37 ภาพลักษณ์ของร้านโมเดิร์นเวดดิ้งสตูดิโอในมุมมองของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต / ศศิมน ตั้งโรจนขจร
38 ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในมุมมองของเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ณิชกานต์ สุวรรณมณี
39 วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง / พัฒนา รัชตพันธ์
40 โอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการสนามแบดมินตันให้เช่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / วสันต์ ศรีสวัสดิ์
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.