PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Nov 15     
1 THE CONSTRUCTION OF A NATION BRAND IMAGE OF THAILAND ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) / SASIWEMON SUKHABOT
2 การเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นิตยา สาคะโร
3 การประเมินผลโครงการองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การประเมินผลโครงการองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี / สุมณฑา สะอะ
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / ชานนท์ วิสุทธิชานนท์
5 การย้ายถิ่นของประชาชนชนบทสู่เมือง : กรณีศึกษาการย้ายถิ่นเข้าสู่ชุมชนบางมวง ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / วัชรพงศ์ วุฒิศักดิ์
6 การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านกัดสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / จันพร พัฒนาภมร
7 ความคิดเห็นของประชาชนและคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. : กรณีศึกษา อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล / จินต์ศุจี นุ้ยเด็น
8 ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ณฐมน ทองอร่าม
9 ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสทิงพระเกี่ยวกับความต้องการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจขุดเจาะน้ำมัน / ศิริพรรณ จันทรจิตร
10 ความรู้ของผู้ประกันตนในสถานประกอบการต่อสิทธิประโยนช์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง / นุวดี ผอมนุ่ม
11 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานบริษัทรับเหมางานจ้างโครงการงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาค / เสาวลักษณ์ สว่างศรี
12 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา / กานต์มณี ศรีษะสมุทร
13 ความสุขพนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา / เครือฟ้า พูนทอง
14 คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 / ปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง
15 จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี / วทัญญู หมัดชูโชติ
16 ธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน : กรณีศึกษา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สมสกุล สมประกอบ
17 บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนันต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล / สุรีญา หมัดเอียด
18 บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุรีย์พร หวันอาหลี
19 ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557 / สรวิชญ์ หมัดหลี
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ / จุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานบิษัทรับเหมางานโครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาค / ชลินันท์ ไกรเทพ
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดยะลา / สุนัยยะห์ สตาปอ
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 / อรรถพงษ์ แก้วเถื่อน
24 ปัญหาและอุปสรรของการนำนโยบายไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วรรธิดา เมืองแก้ว
25 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในการจัดทำสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / ศิริพร พรหมพัฒน์
26 ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแรงงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส / ธวัชชัย รัตนนิยม
27 ภาวะผู้นำกับความสามารถในการจำแนกความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ในประเทศไทย / วัชชินันท์ วงศ์ศรีโรจน์
28 ระดับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส / มารียัม โละมะ
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.