PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Jan 10     
1 การถูกจำกัดสิทธิ เสรีภาพของชายเปลี่ยนเพศในสังคม วัฒนธรรมและกฏหมายไทย / ปรเมศวร์ ยุทธการ
2 การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะกรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 / จุฑามาส อ่อนสูง
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะฝอยในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล / หัสดิน มันเละ
4 การวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนนท์ / ยุทธชัย เพชรรักษ์
5 การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรสงขลา / อานนท์ ประดิษฐแสง
6 ความคิดเห็นของข้าราชการกรมการปกครองต่อการฝึกอบรม : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา / ณัชชา เริงฤทธิ์
7 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีอนามัยภายหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง / ปราโมทย์ เกิดผล
8 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส / วัจนะ จิตรกล้า
9 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าห้วยยอด กรณีศึกษา : ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / นบ ศรีจันทร์
10 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง / พรชัย เสือสิงห์
11 ความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา / ลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์
12 ความต้องการการพัฒนากับการตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา / ศุภชัย รักขา
13 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา / ผุสดี ศรีพจนารถ
14 ความต้องการในการพัฒนาของพนักงานเทศบาลภายในจังหวัดพัทลุง / มยุรี ศรีชูสุข
15 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / สรายุธ บุหลาด
16 ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 / ใบด๊ะ นิยมเดชา
17 ความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ / บุญจิ้ม ไชยศรียา
18 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจเมืองปัตตานี / เกรียงศักดิ์ บุญประวัติ
19 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางควบคุมแขวงการทางกระบี่ / อรอนงค์ หนูเนื้อ
20 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา สถานีรถไฟพัทลุง / อดิศักดิ์ แก้งสองเมือง
21 ความพึงพอใจในการเป็นข้าราชการกรมสรรพากร : กรณีศึกษาข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 / สุวิมล เจตสารัตน์
22 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำ กรณีศึกษา : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สุทัศน์ นุ้ยเล็ก
23 ความรู้ทัศนคติและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง / สำรวย ชูมี
24 ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / เมตตา ชุมอินทร์
25 ความเหมาะสมของการจัดบริการหอพักให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / เปาซี วานอง
26 ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามทัศนะของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / นิศากร ช่างสุวรรณ
27 บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดศึกษาเฉพาะกรณี : เขตพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุเทพ แก้วประดิษฐ์
28 บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส / พิชิต รุ่งประเสริฐ
29 บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการประนีประนอมข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล / ธนิกานต์ หยังสู
30 ประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2548-2550)ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช / อุทัยวรรณ เกษีสม
31 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ : กรณีศึกษานายทหารชั้นประทวน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 / ประสิทธิ์ ทองรักษ์
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียน : กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส / ขวัญใจ พงศ์รัตน์
33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 / พรรณวดี กาญจนอนันต์
34 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ควนเนียง จ.สงขลา / นิพนธ์ ซุ่นโฮ่
35 ปัจจัยที่มีผลต่อมาตราการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาสูบตามพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย : กรณีศึกษาของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล / สมบูรณ์ อัครินทร์
36 ปัญหาการดำเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ศักดิ์ศรี ว่องไว
37 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 / จันทร์เพ็ญ ไชยศรี
38 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการในนโยบายของรัฐ"กรณีศึกษาโครงการรับจำนำกุ้งขาวปี 2551" เขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / ณรงค์ โภชนกิจ
39 ปัญหาและอุปสรรคในการหักนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีศึกษา : เจ้าหน้าที่การเงินในเขตท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง / ศศิมา ช่วยประคอง
40 ปัญหาอุปสรรคของทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 : กรณีศึกษา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส / พิชญพัทธ์ เรืองชาตรี
41 ปัญหาอุปสรรคในการใช้โปรแกรมวัสดุของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / จุฑามาศ นพรัตน์
42 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน : กรณีศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ / ลักขณา หลิมจิตธรรม
43 พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนปี 2550 : กรณีศึกษา อำเภอสิเภอ จังหวัดตรัง / อภิชาติ เจริญพานิช
44 ระดับการปฏิบัติตามหลักการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง / กรรณิการ์ ลักษณพรหม
45 ระดับความคาดหวังของผู้มารับบริการต่อการให้บริการด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงบาลรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง / ธีรยุทธ์ คงทองสังข์
46 สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ : กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / ชนิกานต์ ติรางกูร
47 เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียน นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง / ทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.