PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Sep 09     
1 MARKETING PLAN NIVEA INTIMATE CARE FOR MEN A. SITTHICHAI SUBPHON / NARATHIP NARAWERAWUT
2 กลยุทธ์และรูปแบบการทุจริตการประกันภัยรถยนต์ : กรณีศึกษาบริษัทประกันภัยในจังหวัดสงขลา / อาภรณ์ แซ่เล่า
3 การกระทำผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนหญิง : ศึกษากรณีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา / ดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว
4 การพัฒนาตังบ่งชี้การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / วนัสนันท์ ฉัตรศิริวรางกูร
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง / นิกร พรพมแท่น
6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง / สุมนฑา มณีรัตนโชติ
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส / สยาม อิ่มเจริญ
8 การมีส่วนร่วมและการรับทราบของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล / นาฏธิดา นนทพันธ์
9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยด้านการรักษากับการรัปประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค : กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสตูล / ราเชนทร์ แตงอ่อน
10 การศึกษาความเป็นธรรมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บดินทร์ เดชอรัญ
11 การศึกษาระดับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ณัฐยา พรอนุวงศ์
12 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังที่มีต่อโทรทัศน์ท้องถิ่นศรีตรังเคเบิลทีวี / บุณรดา กะเดช
13 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา / รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
14 ความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าวของธุรกิจก่อสร้าง เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / โกสนธ์ เดชรุ่งเรือง
15 ความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดของส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดตรัง / กรีหยา อุสมา
16 ความต้องการการสนับสนุนและพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / จีรนันท์ นิลวงศ์
17 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / อรกมล ผลอ่อน
18 ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง / อรวรรณ ศรีเกตุ
19 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการรับการถ่ายฌอนภารกิจกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส / สันธนะ จันทร
20 ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานเทศบาลเมืองคอหงส์ / ชุติมา บัวบาน
21 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา / วิลาสินี ธนพิทักษ์
22 ความพึงพอใจของสมาชิกนิคมสหกรณ์ต่อการให้บริการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน : กรณีศึกษานิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส / อ๊ะมะ อาแด
23 ความรู้ ทัศนคติขแงผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บตรทอง) ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ / สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล
24 ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา / ณรงค์ พิศาลสัมพันธ์
25 ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา / สายัน กิจมะโน
26 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานส่วนตำบลในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี / ปรีชา มุ่งกุ้ง
27 คุณภาพการให้บริการของศาลปกครองสงขลา / อุทัยวรรณ อ้นขาว
28 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของปลัดเทศบาลตามทัศนะของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดสตูล / กรกช ยีอาร์
29 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสำนักงานสรรพากรภาค 12 ตามทัศนะของบุคลากรสำนักงานสรรพากรภาค 12 / ภาวดี หนูบรรจง
30 คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / อัจฉรีย์ บุญวิสูตร
31 บทบาทของครูตามกระบวนการวางแผนพัฒนาโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนในเครือส่องแสง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อรอุมา จำรูญ
32 บทบาทของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี / ศุภดา เจริญโรจนตระกูล
33 บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติในท้องถิ่น : กรณีศึกษาศูนย์ อปพร. เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา / คงศักดิ์ คงปาน
34 บทบาทของอิม่ามกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมุสลิมในจังหวัดยะลา / ซอลลาฮูดดีน หิเล
35 บทบาทที่เป็นจริงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน : กรณีศึกษาอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง / วิไลลักษณ์ เรืองผล
36 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ / ปวีณา ศิริโชติ
37 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ / สุมาลี เศรษฐวัฒน์บำรุง
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของพยาบาลวิชาชีพระดับผู้ชำนาญการที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ / เสาวนีย์ สารดิษฐ์
39 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อของลูกค้าธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล / ปิยะนันท์ มุสิกสันติ
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด : กรณีศึกษาเรือนจำกลางพัทลุง / สมศรี แดงเอียด
41 ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ / วรรธน ศิริวัฒน์
42 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / สุทธีธรรม โกมลหิรัญ
43 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของข้าราชการสรรพากร : กรณีศึกษาสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 / พัทธมน พิทักษ์ธรรม
44 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองสตูล / ปิยะ แสงรัตน์
45 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก : ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีการระบาดกับพื้นที่ที่ไม่มีการระบาด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ / สวิล อนุพัฒน์
46 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการบริจากโลหิต : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสตูล / วารียา สัญญา
47 ปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาพนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง / โสภี ทองคำ
48 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ภัทราวุธ แซ่ว่อง
49 ปัญหาการจัดการซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ธรรมนูญ ว่องพิพัฒนานนท์
50 ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บภาษีอากรที่จัดเก็บเอง : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อัมพา สบานแย้ม
51 ปัญหาและอุปสรรคของในการปฏิบัติงานตามนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อนธุรกิจ SMEs ของธนาคารแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาในจังหวัดสงขลา / ธวัตถ์วงศ์ พิทักษ์ธรรม
52 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสรรพากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 / พรรณพัชร์ เพ็ชรเพ็ง
53 ปัญหาและอุปสรรคในการขอใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ : กรณีศึกษาการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในการขยายเขตการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / อรรณพ คงคาลิหมีน
54 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / เสฐียรพงษ์ แก้วเพชร
55 ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี / สุภัทรา กาหะมะ
56 ปัญหาอุปสรรคในการใช้โปรแกรมวัสดุของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / จุฑามาศ นพรัตน์
57 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล / มนะ โสสนุย
58 พฤติกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ / ทินกร ทองปรุง
59 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ / อนันต์ ลู่เกียง
60 รุปแบบและเนื้อหาการจัดการรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดตรัง : กรณีศึกษาสถานีวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง / กิตติกร กิตติวงศ์พาณิช
61 เรื่อง คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านที่พึงประสงค์ในทัศนะของประชชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง : กรณีศึกษาตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง / พลรัตน์ ชุมแก้ว
62 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 / สกุลรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
63 วินัยจราจรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / จักรกริช ซึ้งประสิทธิ์
64 สภาพปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 / จิรัศศรา เทพภักดี
65 สมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 / ทิพาพร สายทองคำ
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.