PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Jan 09     
1 Good Governance = การบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม ธรรมาภิบาล / เอเจอร์, แซม ; ไชยวัฒน์ ค้ำชู, ประทุมพร วัชรเสถียร, กุลลดา เกษบัญชู, ศุภมิตร ปิติพัฒน์, แปลและเรียบเรียงร่วม
2 กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / ยงยุทธ ชูยิ้ม
3 กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน : กรณีศึกษา ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ฐายิกา ประทุมวัลย์
4 กลยุทธ์การหาผู้สนับสนุนรายการของสถานีวิทยุชุมชนกรีนเอฟเอ็ม คลื่น 99.25 MHz / พิมพิดา ระทีปอุษานนท์
5 การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย = DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT IN THAILAND / สถาบันพระปกเกล้า, การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
6 การคลังสาธารณะ = Public Finance / อนงค์นุช เทียนทอง
7 การเงินธุรกิจ = BUSINESS FINANCE / ชนะใจ เดชวิทยาพร ; กันยา หลิมประเสริฐ, จันทร์เพ็ญ บุญฉาย, เข็มเพชร เจริญรัตน์, อมรัตน์ พ่วงศิริ, พัฒนี ทองพึง, หทัยทิพย์ เพิ่มสิริปัญญา, ลีลา พรเจริญ, พิรุณา พลศิริ, แต่งร่วม
8 การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง = Municipality Administration and Management under the political Reform Era / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
9 การปกครองส่วนท้งถิ่นในประเทศต่างๆ : สหราชอาณาจักร, สวีเดน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ไทย / สมาน รังสิโยกฤษฎ์, เรียบเรียง
10 การปกครองส่วนท้องถิ่น : ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / นันทวัฒน์ บรมานันท์
11 การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. / วรทัต ลัยนันทน์
12 การวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับการค้าแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษา ธุรกิจบ้านขนมไทยสอง-แสน / รัฐนคร ปิยะศิริโสฬส
13 การวิเคราะห์ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปริยะ ศิริกุล
14 การวิจัยทางด้านจริยธรรม = Research Methodology in Ethics / สุรเชษฐ์ ชิระมณี
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนสร้างสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในอำเภอหาดใหญ่ / ธิติมา กุลนิล
16 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ศิรินทิพย์ พุทธกูล
17 การศึกษาต้นทุนการผลิตรายหัวนักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวะ : กรณีศึกษา โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปลื้มใจ ไพจิตร
18 การศึกษาประสิทธิผลการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในจังหวัดสงขลา / จารุณี ขับกล่อม
19 การศึกษาเเนวทางในการสร้างความภัคดีในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา : กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาเเอลฟา จังหวัดตรัง / นพดล ประดิษฐ์
20 ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดยะลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พ.ศ.2535 / สมพร จิระโร
21 ความสามารถเชิงสมรรถนะของโรงเรียนเกษมทรัพย์ / พรปวีณ์ ไพมณี
22 ดับไฟใต้ / บัญชร ชวาลศิลป์
23 ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ; วสันต์ เหลืองประภัสร์, สุวัสดี โภชน์พันธุ์, อลงกรณ์ อรรคแสง, มรุต วันทนากร, จงรัก จารุพันธุ์งาม, แต่งร่วม
24 แนวทางการรักษาลูกค้าสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ภาวะการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : กรณีศึกษา ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายกลางต่างจังหวัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจหาดใหญ่ / อรสุรางค์ พูลยรัตน์
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณของผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด / สุเมธ ฉายเมธากุล
26 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส / ศิริลักษณ์ จินตกานนท์
27 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนตำบล อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / สนธยา ราชสีห์
28 พฤติกรรมการชำระน้ำประปาผ่านจุดรับบริการของภาคครัวเรือนในอำเภอสะเดา / เรวดี สัจจกุล
29 พฤติกรรมการซื้อขนมปังกรอบในร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ธนภัค ชาญสง่าวงศ์
30 พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค การเปลี่ยนแปลงและการบริหารการจัดการ / อภิชัย พันธเสน
31 พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ความหวัง ทางออก และทางเลือกใหม่ / อภิชัย พันธเสน
32 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 1999-2000 / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ
33 รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / ธีรพล อรุณะกสิกร, นิมล เรืองตื้อ, ปฎินันท์ สันติเมทนีดล, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ และคณะ, รวบรวม
34 รวมคำวินิจฉัยข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
35 รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในภาคใต้ของไทย = The Problems in Personnel Administration of Municipalities in Southern Thailand / พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
36 สถานการณ์ตลาดกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวันในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / เอกพล อุดมประเสริฐกุล
37 อานันท์ ปันยารชุน : ชีวิต ความคิด และการงานของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย / ประสาร มฤคพิทักษ์ และคณะ, เรียบเรียง
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.