PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Feb 18     
1 Accounting principles : using excel for success / James M. Reeve ; Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac.
2 International Business Research : Principles and Applications / Amonrat Thoumrungroje
3 กลยุทธ์ทางการตลาดที่เอื้อต่อการกลับมาพักซ้ำโรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ ของนักท่องเที่ยวชาวยไทย / ภัทรา อุยยะพัฒน์
4 การนำนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา / พงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอาชีพของพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง : กรณีศึกษา บริษัท ทรานส์ - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด / พาณิภัค อนันตศรัณย์
6 ความเชื่อมั่นของประชาชนชาวหาดใหญ่ต่อการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา / ณัทพล ไชยทอง
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม SET50 Index / เฉลิมพล ตันสุนีย์
8 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ : กรณีศึกษาบันยันทรี สปา ภูเก็ต / คณินชา ช่วยแท่น
9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ชมภาพยนตร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ณัฎฐิกา สีแก้ว
10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขาย ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กรุกานต์ สกุลญานนท์วิทยา
11 ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ปิตินันท์ ยังวนิชเศรษฐ
12 คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / รตานันท์ เอื้อสุจริตวงศ์
13 คุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / ทวิภพ เพ็ชรประวัติ
14 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล / บุปผรัตน์ ลอยจิ๋ว
15 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ชารีฟะห์ หนิมุสา
16 เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์
17 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
18 ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาคกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / นิกร ชูทอง
19 ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวชาวพม่าตัดสินใจเดินทางเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมแปรรูปปผลิตภัณฑ์ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เฉลิมพล ขจรชัยกุล
20 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / บรรจง แสนพันตรี
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากงานพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา เครือข่ายการบริการและการขาย ภาคใต้ตอนล่าง / เพียงกานต์ ปิ่นนุราช
22 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผิดชำระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จังหวัดสงขลา / อาริษา โพชนุกูล
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายครัวฮาลาลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนนำร่องจังหวัดสงขลา / รุสมาเรีย ลอแมง
24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด จังหวัดยะลา / ราตรี กาเจ
25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การขององค์กรภาครัฐในจังหวัดสตูล / ณัฐวุฒิ ปันดีกา
26 พฤติกรรมองค์การ = Organization Behavior / พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
27 ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / อังคณา ประมลบาล
28 รูปแบบร้านเบเกอรี่ที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : ร้านขนมโกไข่ จังหวัดสงขลา / พรเทพ ตั้งคำ
29 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอจังหวัดยะลา / สุพัฒน์ พลทามูล
30 ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ขาย กรณีศึกษา ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก / นูไรนา จินเดหวา
31 วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ยุทธนา ยังช่วย
32 สภาพการจ้างงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในธุรกิจบริการในจังหวัดภูเก็ต / สิรายุ ดวงจิตร
33 อิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ / วริษฐา สุริยไพฑูรย์
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.